Home / Statut

Statut

statut STOWARZYSZENIA ZWYRODNIENIA PLAMKI
ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM /AMD/

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem /AMD/” i jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, zwanym w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem AMD”.

2. Stowarzyszenie AMD posiada osobowość prawną i działa na podstawie i zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenie AMD jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a jego siedzibą miasto Warszawa.

2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie AMD może prowadzić działalność także poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3

Stowarzyszenie AMD zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4

1. Stowarzyszenie AMD opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu jego członków.

2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie AMD używa odznak i pieczęci o treści zgodnej

z nazwą Stowarzyszenia oraz obowiązującymi przepisami.

§ 6

1. Stowarzyszenie AMD może być członkiem międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków, większością kwalifikowaną 2/3 głosów.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

Celem Stowarzyszenia AMD jest:

a) Dbałość o interesy i dobre imię członków Stowarzyszenia.

b) Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy na temat zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem /AMD/.

c) Propagowanie wiedzy o AMD w społeczeństwie, w tym wśród osób dotkniętych lub zagrożonych AMD, wśród lekarzy okulistów i lekarzy innych specjalności,

d) Organizowanie działalności szkoleniowej wśród ogólnie praktykujących okulistów, lekarzy rodzinnych oraz lekarzy innych specjalności a także psychologów, socjologów i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

e) Pomoc i doradztwo socjalne w zakresie AMD oraz opracowanie standardów postępowania w AMD.

f) Pobudzanie świadomości społecznej i inspirowanie zachowań prowadzących do wczesnego wykrywania choroby oraz przeciwdziałających utracie wzroku w wyniku AMD.

g) Inspirowanie i organizowanie działalności naukowej oraz współpracy między ośrodkami w tym zakresie.

h) Propagowanie wiedzy na temat AMD w Polsce i poza jej granicami.

i) Wspieranie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych członków Stowarzyszenia, które pozostają w związku z celami Stowarzyszenia AMD.

§ 8

Stowarzyszenie AMD realizuje swoje powyższe cele poprzez:

a) Organizowanie ogólnokrajowych i międzynarodowych zjazdów naukowych, sympozjonów oraz konferencji naukowo – szkoleniowych.

b) Organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów oraz innych form dokształcania takich jak wystawy, pokazy, odczyty, dyskusje, seminaria itp.

c) Udział delegatów w zjazdach naukowych w kraju i zagranicą, jak również szkolenie członków Stowarzyszenia AMD w ośrodkach krajowych i zagranicznych.

d) Edycję lub współfinansowanie wydawnictw o charakterze podręczników, monografii, czasopism i innych o tematyce AMD.

e) Organizowanie otwartych spotkań z rodzinami i chorymi

na zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem połączonych ze szkoleniem na temat profilaktyki, leczenia i opieki.

f) Prowadzenie własnej witryny internetowej propagującej wiedzę o AMD.

§ 9

1. Stowarzyszenie AMD może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia AMD służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

a) Działalność wydawnicza (PKD 22.1)

b) Działalność poligraficzna (PKD 22.2)

c) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3)

d) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1)

e) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.4)

f) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.7)

g) Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52)

h) Działalność związana z turystyką (PKD 63.3)

i) Wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3)

j) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.1)

k) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 3.1)

l) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 73.2)

m) Badanie Rynku i opinii publicznej (PKD 74.13)

n) Działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.8)

o) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4)

p) Opieka wychowawcza i społeczna (PKD 85.3)

q) Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 91)

r) Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (PKD 92)

s) Pozostała działalność usługowa (PKD 93).

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

1. W działalności Stowarzyszenia AMD uczestniczą jego członkowie.

2. Członkowie Stowarzyszenia AMD dzielą się na:

a) Zwyczajnych,

b) Wspierających,

c) Zagranicznych,

d) Honorowych.

§ 11

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia AMD może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) interesuje się tematyką AMD,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

c) nie została pozbawiona praw publicznych,

d) popiera cele Stowarzyszenia i zadeklaruje chęć czynnego uczestniczenia w realizacji jego celów,

e) złożyła wypełnioną deklarację członkowską,

f) została przyjęta przez Zarząd w poczet Członków Zwyczajnych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

g) Pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia AMD wraz z deklaracją członkowską składa się do Zarządu Stowarzyszenia AMD.

§ 12

1. Założyciele Stowarzyszenia AMD stają się Członkami Zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia AMD w stosownym rejestrze.

2. Osoby zaproszone przez Komitet Założycielski i obecne na Pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków po rejestracji Stowarzyszenia AMD stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą wypełnienia i złożenia deklaracji członkowskiej na ręce Komitetu Założycielskiego.

§ 13

Członek Zwyczajny ma prawo:

a) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia AMD,

b) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

c) Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia AMD,

d) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia AMD.

§ 14

Do obowiązków Członka Zwyczajnego należy:

a) Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia AMD,

b) Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia AMD,

c) Regularne opłacanie składek członkowskich,

d) Zawiadamianie o zmianie danych zawartych w deklaracji.

§ 15

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia AMD może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana jego działalnością merytoryczną, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i która zostanie przyjęta przez Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek Wspierający – osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu AMD za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Członkowie Wspierający otrzymują od Zarządu Stowarzyszenia AMD dyplom Członka Wspierającego i mają prawo podawania tego faktu do publicznej wiadomości.

4. Członkowie Wspierający nie mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia AMD oraz nie biorą udziału w żadnych głosowaniach.

§ 16

1. Członek Wspierający ma prawo:

a) Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia AMD,

b) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia AMD,

c) Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem opiniodawczym.

d) Informować publicznie o swoim członkostwie

2. Członkowie Wspierający nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia AMD.

§ 17

Do obowiązków Członka Wspierającego należy:

a) Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminu i uchwał Władz Stowarzyszenia AMD,

b) Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia AMD,

c) Świadczenie zadeklarowanej pomocy.

§ 18

1. Członkiem Zagranicznym Stowarzyszenia AMD może być wyłącznie obcokrajowiec, osoba zainteresowana problematyką AMD, która swoją działalnością przyczynia się do realizowania celów Stowarzyszenia AMD.

2. Nadanie godności Członka Zagranicznego Stowarzyszenia AMD następuje w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia AMD lub Zarząd, w obu przypadkach – na podstawie umotywowanego wniosku trzech Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia AMD.

3. Zarząd w toku Walnego Zgromadzenia Członków zobligowany jest do poinformowania o osobach, którym nadano godność Członka Zagranicznego Stowarzyszenia AMD.

4. Członkowie Zagraniczni mogą:

a) uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu a także uczestniczyć w zjazdach konferencjach i innych spotkaniach urządzanych przez Stowarzyszenie AMD,

b) korzystać z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia AMD.

§ 19

1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, obywatel polski lub obcokrajowiec, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia AMD.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy posiada prawa wymienione w §13 statutu z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 20

Do obowiązków Członka Honorowego należy:

a) Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia AMD.

b) Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia AMD.

c) Zawiadamianie Stowarzyszenia AMD o zmianie danych zawartych w deklaracji.

§ 21

1. Członkostwo Stowarzyszenia AMD ustaje na skutek:

a) skreślenia z listy członków w przypadkach:

– dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia AMD, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

– śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

b) wykluczenia ze Stowarzyszenia AMD w przypadkach:

– stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych,

– nieprzestrzegania postanowień, uchwał, regulaminów i zasad etyki,

– prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych,

– nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy.

– pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia AMD, która członkostwo nadała.

2. O przypadkach ustania członkostwa Stowarzyszenia AMD zarówno na skutek skreślenia jak i wykluczenia ze Stowarzyszenia, orzeka Zarząd, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny uzasadniające skreślenie lub wykluczenie i przesłać stosowną uchwałę.

3. Każdy członek skreślony z listy lub wykluczony ze Stowarzyszenia AMD ma prawo wniesienia pisemnego odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków,

za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu. Odwołanie złożone po terminie nie podlega rozpoznaniu.

4. Odwołanie podlega rozpoznaniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków w głosowaniu tajnym.

5. Do czasu rozpoznania odwołania prawa i obowiązki członka są zawieszone.

6. Lista skreślonych przez Zarząd Stowarzyszenia AMD członków wraz z uzasadnieniem jest ogłaszana w czasie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia AMD.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA AMD

§ 22

1. Władzami Stowarzyszenia AMD są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Rada Nadzorcza,

c) Zarząd,

d) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, zaś kadencja Rady Nadzorczej 5 lat z tym, że kadencja pierwszej Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

3. Wyboru Zarządu, Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia AMD dokonuje Walne Zgromadzenie Członków.

4. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, warunkiem wejścia do władz jest uzyskanie minimum 50 % + 1 ważnych głosów.

5. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów niezależnie od liczby obecnych, chyba że Statut niniejszy stanowi inaczej

6. W przypadku ustąpienia lub odwołania, w czasie trwania kadencji, członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej, na miejsce członków ustępujących lub odwołanych wybrani zostaną nowi członkowie w sposób przewidziany w statucie dla wyboru członków władz. Mandat nowo wybranych członków władz wygasa w takim czasie, w jakim nastąpiłoby to wobec członków odwołanych lub ustępujących.

7. Nie można łączyć udziału w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej oraz Zarządzie i Radzie Nadzorczej.

8. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu nie jest równoznaczne z odwołaniem z udziału w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej.

§ 23

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia AMD jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia AMD. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz na rok w terminie do końca czerwca.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia AMD w ciągu 3 miesięcy od daty:

a) uchwały Zarządu,

b) złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub Radę Nadzorczą,

c) wniosku podpisanego przez co najmniej 10 członków Stowarzyszenia AMD, wyłącznie w celu rozstrzygnięcia spraw, dla których zostało zwołane.

5. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd zawiadamiając o jego terminie miejscu i proponowanym porządku obrad. Zawiadomienie wysyła się listami poleconymi nadanymi co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia. Zawiadomienia wysyła się na adresy członków podane w deklaracjach członkowskich. Zgromadzenie może odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgromadzenie nie może glosować nad uchwałami nie objętymi porządkiem obrad wskazanym w Zawiadomieniu o zgromadzeniu.

6. Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Zwyczajni i Członkowie Wspierający Stowarzyszenia i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

7. Z posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który Zarząd przechowuje w księdze protokołów Walnego Zgromadzenia Członków. Na żądanie członka Zarząd sporządza odpis protokołu i wydaje mu go w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

8. Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków po zarejestrowaniu Stowarzyszenia zwoła Komitet Założycielski. Na to Zgromadzenie Komitet zaprosi oprócz Założycieli inne osoby, zainteresowane pracami Stowarzyszenia.

9. Głosowania w sprawach osobowych są tajne. Ponadto głosowanie musi być tajne na wniosek członka zgromadzenia uprawnionego do udziału w głosowaniu.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej,

b) Podejmowanie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań rocznych Zarządu i Komisji Rewizyjnej, c) Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium

dla ustępującego członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) Nadawanie godności Członka Honorowego oraz Członka Zagranicznego,

e) Podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu

lub rozwiązania się Stowarzyszenia AMD,

f) Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

od uchwał Zarządu wniesionych w ciągu 30 dni

od doręczenia stosownej uchwały,

g) Uchwalenie regulaminów wewnętrznych,

h) Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia AMD.

§ 25

1. Rada Nadzorcza jest organem uchwałodawczym i opiniodawczym, składającym się z 3 – 5 członków.

2. Kandydatów do Rady Nadzorczej może zgłosić grupa co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, spośród Członków Stowarzyszenia wyróżniających się osiągnięciami naukowymi lub szczególnie zasłużonych dla propagowania celów Stowarzyszenia.

3. Rada Nadzorcza wyłania ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) Opiniowanie bieżących przedsięwzięć Stowarzyszenia,

b) opracowywanie koncepcji funkcjonowania Stowarzyszenia,

c) opiniowanie planów działalności Stowarzyszenia AMD przyjętych przez Zarząd,

d) opiniowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) składanie Zarządowi propozycji zmian Statutu oraz propozycji realizacji celów Stowarzyszenia w szerszy sposób niż wskazany w Statucie,

f) otwieranie obrad Walnego Zgromadzenia Członków,

g) udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5. W celu realizacji powyższych zadań członkowie Rady upoważnieni są do uzyskania wglądu i odpisów wszelkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.

Dokumenty wskazane w ust. 4 (plany, sprawozdania itp.) winny być przekazane Radzie Nadzorczej przez odpowiednie władze Stowarzyszenia AMD w terminie 14 dni od ich przyjęcia.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.

§ 26

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia AMD, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków za realizacje celów Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z czterech osób, tj. Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza i Skarbnika wybieranych w osobnym głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia AMD.

3. Kandydatów do Zarządu może zgłaszać każdy członek Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

5. Uchwały Zarządu są protokołowane i przechowywane w księdze protokołów Zarządu.

6. Każdy członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Członków w każdym czasie, bez podania przyczyny większością 3/5 głosów w tajnym głosowaniu.

§ 27

1. Do kompetencji Zarządu należy:

b) Ustalenie wysokości składek członkowskich,

c) Reprezentowanie Stowarzyszenia AMD na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

d) Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia AMD,

e) Realizowanie celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zgromadzenia,

f) Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia AMD,

g) Zwoływanie i organizowanie Walnych Zgromadzeń,

h) Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia AMD,

i) Przyjmowanie oraz wykluczanie i skreślanie członków Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie reguluje tej kwestii odmiennie,

j) Zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia AMD,

k) Zgłaszanie wniosku o nadanie Medalu Stowarzyszenia AMD.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum trzech członków Zarządu w tym Prezesa i Skarbnika. W przypadkach równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. W posiedzeniach Zarządu maja prawo brać udział członkowie Rady Nadzorczej

§ 28

Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia AMD zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego.

2. Kandydatów do Komisji Rewizyjnej może zgłaszać każdy członek Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna wyłania ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4. Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

a) Kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia AMD.

b) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych i żądanie wyjaśnień.

c) Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

d) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym. W tym celu zawiadamia się jej członków o posiedzeniu Zarządu listami poleconymi wysłanymi na adresy podane przez Członków Komisji, wysłanymi na 10 dni przed terminem posiedzenia Zarządu.

6. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków.

7. W razie stwierdzenia w Zarządzaniu majątkiem Stowarzyszenia niezgodności ze statutem lub przepisami prawa Komisja zobligowana jest do wystąpienia o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, na którym Komisja przedłoży do wiadomości członków stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli zarząd w takiej sytuacji nie zwoła Zgromadzenia Członków do jego zwołania uprawniona będzie Komisja.

8. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący za pośrednictwem listów poleconych wysłanych na adresy Członków Komisji wskazane w deklaracjach członkowskich,

co najmniej 7 dni przez terminem posiedzenia.

9. Funkcje kontrolne każdy z członków Komisji może realizować samodzielnie.

10. W celu realizacji kompetencji Komisji Nadzorczej każdy jej członek może żądać okazania wszelkich dokumentów będących w dyspozycji Zarządu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia AMD stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Członkowie Stowarzyszenia AMD i jego Zarządu mogą samodzielnie pozyskiwać środki finansowe na działalność Stowarzyszenia.

§ 31

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia AMD są:

a) Składki członkowskie i inne świadczenia członków.

b) Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia AMD.

c) Dotacje.

d) Darowizny, zapisy i spadki.

e) Wpływy z różnych form działalności statutowej.

f) Wpływy z działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia AMD podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie przy obecności co najmniej 25% uprawnionych do głosowania.

§ 33

1. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia AMD, Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Likwidatorów.

2. Likwidatorami Stowarzyszenia AMD są członkowie Zarządu.

3. Obowiązkiem likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek Stowarzyszenia AMD przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

4. Likwidatorzy w szczególności powinni:

a) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatorów, z podaniem swoich nazwisk, imion i miejsca zamieszkania,

b) dokonywać czynności prawnych niezbędnych

do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,

c) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek

o wykreślenie Stowarzyszenia AMD z Krajowego Rejestru Sądowego.

7. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej ogłoszenia, Likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania opóźnienia

za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów.

8. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia AMD przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Statutu mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Statut niniejszy został przyjęty przez Założycieli wskazanych na Liście Założycieli dnia 18 czerwca 2004r. w Gdańsku.

Komitet Założycielski:

prof. dr hab. Ariadna Gierek-Łapińska

prof. dr hab. Andrzej Stankiewicz

lek. med. Anetta Sienkiewicz

podpisy nieczytelne