Home / Organizacja AMD

Organizacja AMD

informator_stowarzyszenie AMDStowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD) zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 19 sierpnia 2004 roku w Warszawie. Stowarzyszenie jest inicjatywą zarówno środowisk medycznych, jak i pacjentów. Jest organizacją otwartą, która zrzesza i lekarzy, i ludzi ze środowisk pozamedycznych, zdrowych oraz chorych, chętnych nieść pomoc pacjentom cierpiącym na to cywilizacyjne schorzenie. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia AMD może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która popiera cele Stowarzyszenia, zadeklaruje chęć czynnego uczestniczenia w realizacji jego celów, złoży deklarację członkowską oraz opłaci składkę. Stowarzyszenie AMD liczy ponad 700 członków.

Stowarzyszenie AMD działa na wielu płaszczyznach:
od profilaktyki poprzez wczesną diagnostykę schorzenia i rekomendowanie nowoczesnych metod leczenia aż po rehabilitację wzrokową.

Głównymi celami Stowarzyszenia AMD są:

 • pogłębianie i rozszerzanie wiedzy na temat zwyrodnienia plamki
 • związanego z wiekiem /AMD/
 • propagowanie wiedzy o AMD w społeczeństwie, w tym wśród osób
 • dotkniętych lub zagrożonych AMD oraz wśród lekarzy okulistów
 • i lekarzy innych specjalności;
 • organizowanie działalności szkoleniowej wśród ogólnie praktykujących
 • okulistów, lekarzy rodzinnych oraz lekarzy innych specjalności a także
 • psychologów, socjologów i innych osób zainteresowanych tematyką AMD
 • pomoc i doradztwo socjalne w zakresie AMD oraz opracowanie
 • standardów postępowania w AMD;
 • pobudzanie świadomości społecznej i inspirowanie zachowań
 • prowadzących do wczesnego wykrywania choroby
 • oraz przeciwdziałających utracie wzroku w wyniku AMD;
 • inspirowanie i organizowanie działalności naukowej oraz współpracy
 • między ośrodkami w zakresie wczesnego wykrywania choroby
 • oraz przeciwdziałających utracie wzroku w wyniku AMD;
 • propagowanie wiedzy na temat AMD w Polsce i poza jej granicami
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych członków
 • Stowarzyszenia AMD, które pozostają w związku z celami Stowarzyszenia AMD
 • zachęcanie lekarzy okulistów do zgłaszania do Stowarzyszenia AMD
 • prac naukowych z zakresu chorób plamki i innych chorób siatkówki
 • zachęcanie członków Stowarzyszenia AMD do ciągłego zwiększania
 • zaangażowania w prace na jego rzecz oraz zachęcanie osób spoza Stowarzyszenia AMD do udziału w jego pracach.

Wspierając chorych na AMD lub zagrożonych tą podstępną chorobą, Stowarzyszenie AMD działa na wielu płaszczyznach: od profilaktyki poprzez wczesną diagnostykę schorzenia i rekomendowanie nowoczesnych metod leczenia aż po rehabilitację wzrokową.

Nasi Partnerzy:

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia AMD może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana czynnym uczestnictwem w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, która na podstawie pisemnej umowy zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową.

 Video: O celach Stowarzyszenia AMD
prof. dr. hab. n med. Andrzej Stankiewicz, Prezes Stowarzyszenia AMD
dr Andrzej Mądrala, Zastepca Prezes Stowarzyszenia AMD