Home / aktualności dla pacjenta / Zawiadamiamy o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 12 listopada 2019 roku

Zawiadamiamy o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 12 listopada 2019 roku

ZAWIADOMIENIE

o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem /AMD/

 

Niniejszym, Zarząd Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem /AMD/ (dalej jako Stowarzyszenie), działając w trybie § 28 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia Członków Stowarzyszenia o zwołaniu w pierwszym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w dniu 12 listopada 2019 roku o godzinie 14.30 w Sali TYFLO przy ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór do Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia AMD w 2018r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej Stowarzyszenia AMD w 2018r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018r.
 8. Przyjęcie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i sprawozdania finansowego za 2018r.
 9. Głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku z upływem kadencji dotychczasowych organów statutowych Stowarzyszenia AMD.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

Jednocześnie, działając w trybie § 28 ust. 11 Statutu Stowarzyszenia, jeżeli w pierwszym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków nie zostanie osiągnięte quorum, Zarząd Stowarzyszenia wyznacza drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w dniu 12 listopada 2019 roku o godzinie 14.45 w Sali TYFLO przy ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie z porządkiem obrad przedstawionym powyżej w niniejszym zawiadomieniu. W drugim terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia AMD uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

Prezes Zarządu AMD

dr hab. n.med. Jacek Robaszkiewicz