Home / aktualności organizacja AMD / Spotkanie pacjentów z AMD oraz XI WZ Członków Stowarzyszenia AMD

Spotkanie pacjentów z AMD oraz XI WZ Członków Stowarzyszenia AMD

17 maja 2014 roku w Warszawie w Wojskowym Instytucie Medycznym ul. Szaserów 128 odbyło się kolejne spotkanie pacjentów z AMD oraz XI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia AMD.

Program spotkania:

 • 10:00 – 10.05 Powitanie uczestników – prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz, Prezes Stowarzyszenia AMD
 • 10:05 -10:20 Wykład: „Nowe możliwości w leczeniu świeżego wylewu podplamkowego w przebiegu wysiękowego AMD.”dr n. med. Jacek Robaszkiewicz, Sekretarz Stowarzyszenia AMD
 • 10:20 – 10:40 Wykład: „AMD oczami internisty”lek. med. Marcin Wełnicki, III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II wydziału lekarskiego WUM
 • 10:40 – 11.40
  XI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia AMD
 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków
 4. Wybór do Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia AMD w 2013 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej Stowarzyszenia AMD w 2013 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2013 r.
 8. Przyjęcie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i sprawozdania finansowego za 2013 r.
 9. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Komisji
 10. Rewizyjnej z działalności w 2013 r.
 11. Głosowanie w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia statutu i przyjęcia nowego brzmienia statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
 12. Sprawy różne. 12. Zakończenie obrad.
 • 11.40 – 12.00 Wykład: „Ulgi i uprawnienia związane z niepełnosprawnością oraz wynikające z trudnych sytuacji społecznych” – Elżbieta Błażyńska-Biskup, pracownik orzecznictwa poza rentowego i MOPS
 • 12.00 – 12.30 Otwarta dyskusja dla uczestników spotkania.
 • 12.30  Poczęstunek